Bidrag

Logga in eller Registrera dig för att skicka in ett bidrag.

Checklista vid insändning av bidrag

Som en del av insändningsprocessen måste författare kryssa för att bidraget uppfyller följande krav. Bidrag som inte uppfyller kraven kan komma att skickas tillbaka till författaren.
 • Det insända bidraget är skapat utifrån mallen för respektive typ av abstract (forskningsbaserat, praktikerbaserat, symposium/workshop). Ladda ner abstract under "Riktlinjer för författare"

Riktlinjer för författare

Call for abstracts – instruktioner

Övergripande tema för konferensen är Hållbar utveckling i organisationer.

Vi välkomnar särskilt bidrag som behandlar:

 • Hållbara utvecklingsprocesser i produktions- och tjänsteverksamheter
 • Innovation inom offentlig verksamhet
 • Arbetsmiljö och utveckling i småföretag
 • Inkluderande arbetsliv – arbetsmarknad för alla
 • Genus och arbetsmiljö
 • Interaktiv forskning – arbetsplatsnära utveckling
 • Den digitaliserade arbetsmarknaden – nya arbetsvillkor och anställningsformer

Övriga bidrag som relaterar till arbetslivsområdet är också välkomna. 

Presentationsformer

Det finns möjlighet att presentera sitt bidrag på olika sätt, se nedan.

Individuella bidrag:

 1. Muntlig presentation, forskningsbaserat bidrag. Cirka 15 min presentation + 4 minuter diskussion.
 2. Muntlig presentation, praktikbaserat bidrag. Cirka 15 min presentation + 4 minuter diskussion.

Gruppbidrag (löper parallellt med andra sessioner):

 1. Symposium. En grupp forskare arrangerar en egen session, med valfri utformning. Sessionstiden är 60 minuter. (Är denna tid för kort så beskriv hur lång tid som bedöms nödvändig.)
 2. Workshop. Arrangören presenterar ett tema med aktiv medverkan från deltagarna. Sessionstid 60 minuter. (Är denna tid för kort så beskriv hur lång tid som bedöms nödvändig.)
 3. Annan konferensaktivitet, t ex paneldebatt. Förslagsgivaren står för innehåll och alla kontakter med presentatörer/diskutanter. Sessionstid 60 minuter.

Formalia

För utformning av abstracts finns tre typer av mallar, se nedan. För att underlätta ditt skrivande, vänligen skriv direkt i avsedd mall för din typ av bidrag.

 För samtliga abstract gäller:

Språk: svenska eller engelska

Längd: Forskningsbidrag eller praktikerbidrag: 500-1000 ord; symposium, workshop eller annan konferensaktivitet: 300-500 ord.

Marginaler (sidor): 2,5 cm

Radavstånd: enkelt

Typsnitt:

 • Titel: Georgia 16 (fet stil); Rubriker: Georgia 14; Brödtext: Georgia 11, rak högermarginal
 • Författarnamn: Georgia 11:

Förnamn Efternamn1, Förnamn Efternamn1,2, osv.

 • 1Författaraffiliering: kursiverad Georgia 11. Ex: 1Avdelning, Lärosäte; 2Avdelning, Lärosäte; osv.

Skicka in ditt bidrag här

Abstractet laddas upp som Word-fil (OBS! ej PDF).

Namnge filen enligt följande: Efternamn_Förnamn_Tre första orden i titeln.

Vad händer sen?

Senast den 1 april lämnas besked om bidraget är accepterat eller inte. Accepterade abstract kommer att publiceras i en ISBN-registrerad ”Book of abstract” via Linköping University Electronic Press och blir därmed citeringsbara.

Om du har frågor, vänligen kontakta oss via falf2019@iei.liu.se.

Integritetspolicy

Insamling av data från registrerade och icke-registrerade användare av denna tidskrift faller inom ramen för granskade tidskrifters grundläggande funktioner. Dessa data inkluderar information som är nödvändig för kommunikation under redigeringsprocessen; de används för att informera läsare om författarskap och redigering av innehåll; de gör det dessutom möjligt att samla in data om läsarbeteende och att följa utvecklingen av geopolitiska och sociala aspekter inom vetenskaplig kommunikation. Alla data sparas på ett säkert sätt på en server på Linköpings universitet.

Tidskriftens redaktion använder insamlad data som vägledning i publiceringsarbetet och till att förbättra tidskriften. Data som kan användas till att utveckla publiceringsplattformen kan komma att delas med dess utvecklare, Public Knowledge Project, i anonymiserad och sammanfattad form och med lämpliga undantag såsom statistik på artikelnivå. Data kommer inte att säljas vidare, varken av denna tidskrift eller av PKP, och kommer inte att användas för andra ändamål än de som anges här. Författare som publiceras i denna tidskrift är ansvariga för som förekommer i den redovisade forskningen.

Tidskriftens redaktion eftersträvar att följa branschnormen för datasekretess vilket inkluderar European Union’s General Data Protection Regulation (GDPR) bestämmelser om hantering av personuppgifter. Dessa innefattar (a) anmälan av personuppgiftsincident; (b) rätt att begära ut information; (c) rätt att bli bortglömd (d) dataportabilitet; och (e) inbyggt dataskydd. GDPR lämnar också utrymme för offentlighetsprincipen, vilket särskilt har betydelse for de som med största möjliga integritet hanterar vetenskapliga publikationers offentliga register.

Översättning: Cecilie Fonnesbech, Linnéuniversitet